Pracovní postup rekonstukce bytového jádra

Pracovní postup rekonstukce bytového jádra

Postup při povolování přestavby bytového jádra se řídí zákonem č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním ř řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Přestavba bytového jádra je změnou stávající stavby, která ve většině případů nevyžaduje stavební povolení. Ohlášení postačí v případě stavebních úprav, kterými se nemění vzhled stavby, nezasahuje se do nosných konstrukcí stavby a nemění se způsob užívání stavby.

V případě přestavby bytových jader však dojde obvykle k částečné nebo i podstatné změně vnitřního uspořádání příček bytu. I když se většinou nejedná o přímý zásah do nosných konstrukcí, k jejich ovlivnění dochází – přitížení stropních konstrukcí, svislých konstrukcí.

Demontáž a bourací práce
Veškeré práce, které souvisejí s odpojením stávajících instalací (voda, plyn, kanalizační trubky, elektrorozvody), rozebráním a odstraněním původních dílců a materiálů, musí vycházet především z platných bezpečnostních předpisů a samozřejmě nesmí dojít k narušení statiky stávajícího objektu. K likvidaci původního materiálu (suti) použijte komunálních služeb, připraveného kontejneru.

Příprava podkladu, postup montáže
Po demontáži původního bytového jádra a odstranění zbytků podlah ve WC a koupelně vznikne na stropní konstrukci nerovná a částečně porušená plocha. Tuto plochu je nutno vyčistit, vyrovnat menší nerovnosti a stabilizovat penetračním nátěrem.